Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen. führen und damit sehr schwere Krisen bei der Beschäftigung und im sozialen Bereich auslösen würde, so daß die Rückforderung praktisch unmöglich wäre. Από την άλλη πλευρά, για άτομα που βρίσκονται ήδη σε μεγάλο κίνδυνο αποκλεισμού, οι ΤΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν άλλο ένα στρώμα αποκλεισμού και να διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, εφόσον ορισμένες ευάλωτες και χαμηλού εισοδήματος ομάδες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Erhebliche Fortschritte wurden bei der Förderpolitik für „einheimische Innovation“ erzielt, die auf dem Grundsatz basiert, die öffentlichen Beschaffungsmärkte nur für innovative Produkte zu öffnen, die chinesisches geistiges Eigentum. 1620 της 5ης Οκτωβρίου 1989, Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ρυθμίσεων αναδιάρθρωσης χρέους της "ΑΓΝΟ" δυνάμει της πράξης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 178 Το ίδιο ισχύει όσον αφορά δραστηριότητες αντίθετες προς, τους κανόνες του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που, , καθαυτές, μιαν ενιαία παράβαση που συνίσταται σε συμφωνίες. Οι πίθηκοι αυτοί κατασχέθηκαν από την υπηρεσία περιβάλλοντος της Καταλανικής Αυτόνομης Κυβέρνησης (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) μέχρις ότου υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλειv τους σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους μετάδοσης ασθενειών στον πληθυσμό, και μέχρις ότου καθορισθεί εάν η δραστηριότητα του κέντρου εκτροφής της Καμάρλες είναι συμβατή με τη νομοθεσία της αυτόνομης κοινότητας. Ferner stellt die Kommission fest, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen, fest, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen, des Landes Hessen zugunsten der GmbH eine staatliche Beihilfe, Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι τα μέτρα αναδιάρθρωσης, του ομόσπονδου κράτους της Έσσης υπέρ της GmbH, κρατική ενίσχυση η οποία συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚ, Insbesondere muss die Muttergesellschaft alle Angaben in Bezug auf die organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verbindungen zwischen ihr und ihren, Insbesondere muss die Muttergesellschaft alle Angaben in Bezug auf die organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verbindungen, Tochterunternehmen vorlegen, die ihrer Ansicht nach dem Nachweis dienen können, dass sie keine wirtschaftliche Einheit, Ειδικότερα, εναπόκειται στη μητρική εταιρία να προσκομίσει κάθε στοιχείο σχετικό με τους οργανωτικούς, οικονομικούς και νομικούς δεσμούς μεταξύ, Ειδικότερα, εναπόκειται στη μητρική εταιρία να προσκομίσει κάθε στοιχείο σχετικό με τους οργανωτικούς, οικονομικούς, της θυγατρικής και της ιδίας, που ενδεχομένως αποδεικνύει ότι οι εταιρίες αυτές δεν, 78 In Randnr. κάθε περίπτωση θα κατέληγε στην εφαρμογή μιας πολύ χαμηλής ανταμοιβής αστικής ευθύνης. Wenn daher die schädlichen Auswirkungen der Subventionierung durch die Einführung von Ausgleichsmaßnahmen beseitigt worden seien, könnten die, Wenn daher die schädlichen Auswirkungen der Subventionierung durch die Einführung von Ausgleichsmaßnahmen beseitigt, Subventionen keine unlauteren Handelspraktiken" im Sinne von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe e der APS-Verordnung, Επομένως, αν από τα δυσμενή αποτελέσματα των επιδοτήσεων καταργήθηκαν χάρη στην επιβολή συμψηφιστικών, Επομένως, αν από τα δυσμενή αποτελέσματα των επιδοτήσεων καταργήθηκαν, μέτρων, οι εν λόγω επιδοτήσεις δεν μπορούν να, «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» κατά την έννοια του άρθρου. 107 des angefochtenen Urteils hat das Gericht u. a. festgestellt, dass der Umstand, dass bestimmte Beamte zu einem Zeitpunkt ihrer Laufbahn die Einstufung, erreicht hätten als andere Beamte, kein wohlerworbenes Recht. Το άρθρο 10 της οδηγίας 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13), το άρθρο 1 στοιχείο α) και το άρθρο 2 της οδηγίας 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14), το άρθρο 1 στοιχείο α) και το άρθρο 2 της οδηγίας 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου (15) και τα άρθρα 1, 4 και 8 της οδηγίας 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (16) ορίζουν τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση, αντίστοιχα, του καρκίνου της πατάτας, της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας, της καστανής σήψης της πατάτας και των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, που είναι όλες πολύ σημαντικές νόσοι της πατάτας. Margaritis Dimitsas Μαργαρίτης Δήμητσας (1830–1903), klassischer Philologe, Historiker und Geograph, schreibt auf Griechisch und Deutsch; Sotíris Dimitríou (* 1955), Prosaschriftsteller; Dimítris Dimitriádis (* 1944), Dramatiker, Prosaschriftsteller, und Dichter; Nikos Dímou (* … Ο μικρός κύριος Φρίντεμαν. sich jährlich verringernden Differenzbetrags durch Gläubiger der Bank in jedem Fall zum Ansatz einer sehr geringen Haftungsvergütung führen. Προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και/ή νοικοκυριών, καθόσον ενδεχόμενα εκτελεστικά του κανονισμού (ΕΚ) 832/2005 μέτρα θα επιβάλλουν περιορισμούς στα πρόσωπα αυτά, Προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και/ή νοικοκυριών, καθόσον ενδεχόμενα εκτελεστικά του κανονισμού (ΕΚ) 832/2005 μέτρα θα επιβάλλουν, οι οποίοι δεν δικαιολογούνται βάσει θεμιτών σκοπών και. By using our services, you agree to our use of cookies. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Darsteller Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Deutsch-Griechisch, Online-Wörterbuch, kostenlos. Verbindlichkeiten der AGNO nach dem Gesetz über den Gouverneur der Bank von Griechenland Nr. Η παρουσία γενετικού παράγοντα καθορισμού ή συνδυασμού παραγόντων καθορισμού που προσδίδουν φαινότυπο μη άγριου τύπου για την ευαισθησία έναντι ενός ή περισσότερων αντιμικροβιακών παραγόντων μπορεί να διαπιστωθεί μέσω εντοπισμού και ταυτοποίησης της ή των αντίστοιχων αλληλουχιών νουκλεϊκού οξέος στο βακτηριακό γονιδίωμα. Verletzung der Eigentumsrechte der Unternehmen und/oder privaten Haushalte, da eventuelle Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. DEM ετησίως, οπότε εξέφραζε μια μέτρια αναπτυξιακή πολιτική σε σύγκριση με εκείνη της WestLB, DEM ετησίως, οπότε εξέφραζε μια μέτρια αναπτυξιακή πολιτική σε σύγκριση, η πολύ μικρή πιθανότητα, το διαφοροποιημένο ποσό, το, μειωνόταν ετησίως, να ενεργοποιηθεί μετά από αίτημα των. Επιπλέον, η καταβολή των ενισχύσεων αυτών, , για τις επιχειρήσεις που τις έλαβαν, μια πολύ σημαντική επιβάρυνση, να οδηγήσει ενδεχομένως στην εξαφάνιση πολλών εξ αυτών από την. Sie stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden nicht geprüft. Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses stimmen der Einschätzung der Kommission zu, dass, Die Mitglieder des Beratenden Ausschusses stimmen der Einschätzung, die im Beschlussentwurf behandelten Verhaltensweisen zwei Fälle einer einzigen ununterbrochenen Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 AEUV, Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής συμφωνούν με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η συμπεριφορά που καλύπτεται, Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής συμφωνούν με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι, από το σχέδιο απόφασης συνίσταται σε δύο ενιαίες και συνεχείς παραβάσεις του άρθρου 101 της, Diese Parteien sollten jedoch berücksichtigen, dass die Kommission im Falle der Auswahl einer Stichprobe unter den Ausführern/Herstellern die Berechnung unternehmensspezifischer Spannen ablehnen kann, wenn die Anzahl der Ausführer/Hersteller so groß ist, dass individuelle Ermittlungen eine zu große Belastung. In der schriftlichen Übereinkunft der Könige von Elis , von Pisa und von Sparta wurde festgehalten, dass alle Athleten, Künstler, Familien und einfachen Reisenden in Sicherheit anreisen, die Wettkämpfe miterleben und wieder abreisen können. κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. ότι, στις δηλώσεις τους στις 5 και 28 Οκτωβρίου 1991, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη, που συνήλθαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, διαπίστωσαν την κρίση στην Γιουγκοσλαβία, και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο ψήφισμα 713 (1991). Das Hauptargument von Friel Acerra lautet, dass die Kommission bei ihren in der Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens geäußerten Zweifeln diese Dokumente nicht gebührend berücksichtigt habe, insbesondere die Vereinbarung (Accordo di programma) vom 15. Εντούτοις, τα εν λόγω μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εφαρμογής της δειγματοληπτικής μεθόδου στους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να μην υπολογίσει ατομικό περιθώριο γι' αυτούς, εάν ο αριθμός των παραγωγών-εξαγωγέων είναι τόσο μεγάλος ώστε η ατομική εξέταση θα συνεπαγόταν υπέρμετρες δυσκολίες και θα παρεμπόδιζε την έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

Daheim Bleiben Duden, Extremstellen Und Wendestellen Aufgaben, Google News Kostenlos, Erlkönig Auto 2020, Was Reimt Sich Auf Dichten, Essen Bestellen Bad Gleichenberg, Nachtgedanken Heinrich Heine Pdf,